Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Sekretem biznesu jest wiedzieć to czego nie wiedzą inni.

Obsługa kadrowa

Powierzając Kancelarii świadczenie obsługi kadrowe, Klienci zyskują gwarancję całkowitej poufności, redukcję kosztów i co więcej - w sytuacji gdy prawo w zakresie administracji płac i ubezpieczeń społecznych jest bardzo skomplikowane i ulega zmianom - obsługę przez wykwalifikowany i na bieżąco szkolony personel.
 
 • przygotowywanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
 • przygotowanie dokumentacji dla innych form zatrudnienia;
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne;
 • obsługa zatrudnienia obcokrajowców;
 • zarządzanie dokumentacją kadrową zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy;
 • obsługa PFRON;
 • raportowanie do Urzędu Pracy;
 • organizacja szkoleń;
 • nadzorowanie obsługi BHP;
 • obsługa kontroli US, ZUS, PIP.
 
Naliczanie wynagrodzeń:
 • doradztwo w zakresie obsługi kadrowej rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego;
 • rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników;
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych;
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia);
 • sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA);
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych;
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów;
 • kontakty z audytorami Klienta i organami podatkowymi.
Administracja kadrowa:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy);
 • informowanie o konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich - wystawianie stosownych skierowań;
 • informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP;
 • ewidencjonowanie należnych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy;
 • bieżące informowanie pracodawców o zmianach przepisów prawnych w aspekcie administrowania dokumentacją kadrową pracowników.